ابزار های آنلاین

بیمه مسئولیت

مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ایران

تعریف بیمه در بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ، مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث ، و مشاعات ساختمان بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور…

مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی ایران

تعریف بیمه طبق بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی ، مسئولیت فرد کارفرما ، در نتیجه عمل مستقیم و یا غیر مستقیم وی در پروژه های ساختمانی تحت پوشش شرکت بیمه ای…